KamerabevakningKamerabevakning i BRF Kvarteret Hallenborg, org.nr: 769624-4511

Ansvarig: 

Styrelsen i Brf Kvarteret Hallenborg.

Kontakt: 

styrelsen@kvarterethallenborg.se

Bakgrund: 

Styrelsen har, efter att andra alternativa trygghetsskapande åtgärder vidtagits och utvärderats, beslutat att installera kamerabevakning efter upprepade inbrott och stölder i fastigheten.

Syfte: 

Att försvåra för obehöriga att ta sig in i fastigheten för att på så sätt förhindra inbrott och öka tryggheten. Syftet är vidare att kunna bistå till att utreda brott.

Rättslig grund: 

Vi som bostadsrättsförening behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka men styrelsen ansvarar för att kamerabevakningen är laglig.

Styrelsen anser, med hänsyn till bakgrunden, att behovet av kamerabevakning väger tyngre än våra medlemmars intresse av att inte bli bevakade, vilket är en förutsättning för själva kamerabevakningen enligt dataskyddsförordningen. 

Kameror/Lagring: 

Samtliga kameror bevakar dygnet runt. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord och raderas automatiskt efter 30 dagar. Systemet har inte ljudupptagning.

Dina rättigheter: 

För att få ta del av inspelningar måste det inträffade kunna kopplas till en händelse som löper under brottsbalken samt endast efter att myndighet såsom tex polis eller domstol bett om att få se det inspelade materialet.

Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir bevakad finns på www.imy.se.